کمپین ھای فعلی ما در سال 2023

کمپین ھایی کھ مشتریان ما می توانند در سال 2023 از آنھا بھره مند شوند در زیر لیست شده است. می توانید با نمایندگان مشتریان ما تماس بگیرید، درباره کمپین مورد نظر خود اطلاعات کسب کنید و با کمپین ھای سودمند سرمایھ گذاری خود را سودآورتر کنید.

جایزه

اداش برای ھر سرمایھ گذاری کھ انجام می دھید

بازپرداخت لات

4 دلار بھ ازای ھر لات از تراکنش ھای خود بھ دست آورید

تثبیت ارز

کمپین تثبیت ارز ھر ھفتھ

مستر کارت

مستر کارت ویژه برای سرمایھ گذاری ھای شما از 5000 دلار یا بیشتر

10% پاداش ارجاع

دوست خود را با Fx Market Boney معرفی کنید. برنده ھر دوی شما

#1

اولین در اسپرد

30ms

انتقال سریع

10k+

سرمایه گذاری

50m+

حجم معاملات بیش از

130

شاخص

200+

شاخص بدون کارمزد

ما یک پیشنھاد برای شما داریم

معاملات خود را با بونوس شروع کنید

1

با ما تماس بگیرید

از طریق وب سایت یا کانال ھای ارتباطی ما با ما تماس بگیرید

2

سرمایه گذاری

واریز و برداشت از طریق کریپتوکارنسی

3

پلتفرم

پلتفرم معلملاتی ما را نصب کنید و ھمین حالا سرمایه گذاری را شروع کنید

fa_IRFA